Certyfikaty i zaświadczenia

Krótka instrukcja obsługi

Aby otworzyć zaświadczenie z danej formy doskonalenia zawodowego, należy kliknąć przycisk "Otwórz/Zamknij" i poczekać na załadowanie się dokumentu. W zależności od szybkości łącza może to potrwać od kilku do kilkunastu sekund. Jeżeli po tym czasie nie ukaże się strona dokumentu, należy powtórzyć "procedurę", czyli kliknąć na "Otwórz/Zamknij" raz, następnie drugi, aby ponownie załadować dokument.

INFORMACJA: Niestety wgląd w pliki pdf jest niemożliwy, gdyż od 2009 roku zdążyło się wiele zmienić i pliki nie są już dostępne online.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach dn. 12.04.2008.

Zakres tematyczny szkolenia:
- podstawy prawne egzaminu;
- opis egzaminu i zestawu egzaminacyjnego;
- kryteria punktowania;
- zakres egzaminu;
- standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami;
- zakres struktur leksykalno-gramatycznych;
- tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych;
- przykładowe zadania egzaminacyjne.

Jak zdobyć formę przed egzaminem gimnazjalnym i maturalnym z języka niemieckiego?

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach oraz Wydawnictwo LektorKlett dn. 28.03.2008.

Zakres tematyczny szkolenia:
- komunikacja językowa jako podstawowe kryterium w nauczaniu języka obcego;
- metody efektywnego nauczania słownictwa;
- podstawowe kryteria w przygotowaniu ucznia do egzaminu z języka niemieckiego;
- metody rozwijania sprawności słuchania, czytania, komunikacji językowej w celu skutecznego przygotowania ucznia do egzaminu z języka niemieckiego;
- strategie egzaminacyjne jako element procesu nauczania języka obcego.

Zaświadczenie z Wydawnictwa LektorKlett:

Inteligencja pedagogiczna i techniki kompensacyjne

Forum Języków Obcych "Znajdujemy wspólny język" zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne dn. 26.02.2008.

Program forum:
- inteligencja pedagogiczna: jak ułatwić sobie pracę i sprawić, żeby efekty przerosły oczekiwania;
- techniki kompensacyjne.

Awans zawodowy nauczyciela

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach dn. 28.04.2006.

Zakres tematyczny szkolenia:
- założenia i podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli;
- zasady planowania rozwoju zawodowego nauczyciela;
- powinności nauczyciela w okresie stażu.

Kompetencje wychowawcze nauczyciela

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach w dn. 30.03. i 06.04.2006.

Zakres tematyczny szkolenia:
- warunki efektywności kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów: podstawy skutecznego porozumiewania się, bariery w komunikowaniu się, wspierająca informacja zwrotna;
- techniki diagnozowania klasy i grupy;
- przyczyny trudności wychowawczych i sposoby skutecznego reagowania w sytuacjach trudnych.

Prawo oświatowe dla nauczycieli

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach w dn. 14., 21. i 28.03.2006.

Zakres tematyczny szkolenia:
- prawodawstwo oświatowe na tle systemu prawnego;
- system oświaty w Polsce;
- zasady i techniki tworzenia prawa;
- wybrane zagadnienia z niżej wymienionych ustaw, wraz ze wskazanymi aktami wykonawczymi: ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o kulturze fizycznej;
- akty prawa miejscowego, nadzór wojewody w zakresie oświaty;
- prawo wewnątrzszkolne (uchwały Rady Pedagogicznej, zarządzenia dyrektora) i zakres ich obowiązywania.

Jak pracować aktywnie z uczniem na lekcji języka obcego?

Forma doskonalenia zawodowego zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Suwałkach dn. 11.03.2006.

Zakres tematyczny szkolenia:
- rola nauczyciela i ucznia podczas lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących;
- metody aktywizujące i ich rodzaje;
- wykorzystanie metod aktywizujących do nauczania sprawności językowych;
- wady i zalety metod aktywizujących.

Procedury i prowadzenie maturalnego egzaminu ustnego z języka niemieckiego

Seminarium zorganizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie dn. 25.02.2006.

Poruszone zostały następujące problemy:
- standardy wymagań egzaminacyjnych odnoszące się do egzaminu ustnego;
- egzamin ustny na poziomie podstawowym i rozszerzonym - struktura i forma, kryteria oceniania;
- procedury przeprowadzania egzaminu ustnego;
- techniki egzaminacyjne i scenariusze zachowań egzaminatora;
- symulacja egzaminu;
- kryterialne ocenianie egzaminów ustnych.

Tworzenie ćwiczeń przy pomocy programu ZARB

Seminarium przeprowadzone w ramach projektu DELFORT dn. 17-18.02.2006.

Poruszone zostały następujące problemy:
- doskonalenie umiejętności wykorzystania Internetu;
- zapoznanie z funkcjonowaniem generatora ćwiczeń ZARB;
- praktyczne wykorzystanie programu ZARB do tworzenia ćwiczeń.

Praca z ilustracją na lekcjach języka niemieckiego a wymagania Nowej Matury

Seminarium przeprowadzone w ramach projektu DELFORT dn. 19.11.2005.

Poruszone zostały następujące problemy:
- rodzaje ilustracji, ich funkcje i kryteria doboru;
- techniki i możliwości pracy z ilustracjami podczas lekcji;
- analiza standardów wymagań egzaminacyjnych;
- egzamin ustny na poziomie podstawowym i rozszerzonym - struktura i forma, kryteria oceniania;
- analiza przykładowych zadań na egzamin ustny (poziom podstawowy i rozszerzony);
- symulacja egzaminu.